Despre noi

?nfiin?area asocia?iei ?Asocia?ia m?rturisitorilor ?i martirilor ortodoc?i din ?ara Beiu?ului: popa Flore din Beiu?, popa Mihai din S?nmartin ?i G?vru?a Petru din Pocola? reprezit? o form? de cinstire ?i de recuno?tin?? aduse tuturor vrednicilor ?nainta?i, care ?n secolul al XVIII-lea au m?rturisit ?i ap?rat dreapta credin?? ?n fa?a prozelitismului foarte agresiv al papismului care, prin metode total necre?tine, ?ncerca convertirea acestora la unirea cu Roma sub denumirea de greco-catolici.

De?i num?rul celor care au p?timit pentru Sf?nta Ortodoxie ?n Beiu? ?i ?n ?ntreaga Depresiune a Beiu?ului, cunoscut? ?i sub denumirea de ?ara Beiu?ului, a fost foarte mare, totu?i istoria a consemnat c?teva date, chiar dac? lacunare, despre popa Flore din Beiu?, popa Mihai din S?nmartin ?i G?vru?a Petru din Pocola, date care fac strict? referire la jertfa lor suprem? pentru legea str?mo?easc?.

Astfel, sf?r?itul martiric al preo?ilor Flore din Beiu? ?i Mihai din S?nmartin de Beius sunt consemnate pe una dintre filele unui Euchologhion al m?n?stirii din Bat?r, descoperit de profesorul Titus L. Ro?u: ??ntre anii de la Hristos 1744… atunci au pierit robi mul?i la Beiu? ?i lui popa Flore i s-a t?iat capul, iar dup? trei sap?t?m?ni s-au prist?vit robul lui Dzeu preot Mihai din S?nmartin?1. Martirajul credinciosului G?vru?a Petru din Pocola a avut loc ?n anul 1749 pentru c? fusese la Carlovi? s? cear? sprijin ?i ocrotire mitropolitului s?rb. Ca urmare a acestui act de demnitate ?i curaj a fost ?inut ?n temni??, ?n lan?uri, 13 s?pt?m?ni, apoi a fost izgonit din sat, murind ?n urma suferin?elor ?ndurate2 . Aceast? fapt? eroic? de credin?? este consemnat? pe un monument din marmur? alb? din fa?a bisericii ortodoxe din localitate, pe care este inscrip?ionat: ?G?vru?a Petru, mucenic al Ortodoxiei?.
Asocia?ia a fost ?nfiin?at? cu scopul de a contribui la m?rturisirea, p?strarea ?i ap?rarea dreptei credin?e ?n contextul globaliz?rii care, ?n plan spiritual, se folose?te de sincretismul religios, manifestat prin ecumenism, cea mai mare erezie ?i ?n?elare din toate timpurile; de a se implica pe t?r?m social ?n ajutorarea b?tr?nilor, bolnavilor, v?duvelor ?i orfanilor care au ajuns la limita suprave?uirii, precum ?i cultural educativ, pentru a facilita accesul pentru diferite categorii de persoane, ?n special pentru tineri ?i copii la cultur?, de a le oferi tinerilor ?i copiilor un cadru stimulativ pentru dezvoltatea personal? prin participarea la proiecte culturale, ?ez?tori, bibliotec?, de a promova ?i a ini?ia proiecte culturale, de a ?ncuraja activita?i creative, de a realiza parteneriate cu institu?ii de ?nv???m?nt ?i pentru a contribui la educarea celor care particip? la programele dezvoltate de asocia?ie.

Note:

  1. Titus L. Ro?u, ?nsemn?ri ?i inscrip?ii bihorene, vol. II, manuscris, biblioteca Episcopiei Ortodoxe Rom?ne a Oradiei, p. 189, apud Titus L. Ro?u, Beiu?ul, centru politic ?i de cultur? rom?neasc?, Editura Buna Vestire, Beiu?, 1993, p. 17
  2. Preot Prof. Dr. Mircea P?curariu , Istoria Bisericii Ortodoxe Rom?ne, vol. II, EIBMBOR, Bucure?ti, 1992, p. 518